Icon LHA benchmark

圧縮、解凍にかかる速度の比較表です。

圧縮 テキスト
35,958,135bytes
動画
38,813,128bytes
英辞郎
68,130,145bytes
XML
6,386bytes
圧縮平均
LHA version 2.13 1,755,126byte/sec
(20.49sec)
1,885,634byte/sec
(20.58sec)
1,380,606byte/sec
(49.35sec)
171,863byte/sec
(0.05sec)
1,579,732byte/sec
LHA version 2.55 1,792,279byte/sec
(20.06sec)
1,784,733byte/sec
(21.75sec)
1,373,916byte/sec
(49.59sec)
149,058byte/sec
(0.05sec)
1,562,696byte/sec
LHA version 2.67 3,477,273byte/sec
(10.34sec)
2,191,780byte/sec
(17.71sec)
2,438,864byte/sec
(27.94sec)
151,683byte/sec
(0.05sec)
2,550,323byte/sec
UNLHA32 version 1.86 4,141,927byte/sec
(8.68sec)
2,328,601byte/sec
(16.67sec)
2,473,996byte/sec
(27.54sec)
96,767byte/sec
(0.08sec)
2,698,023byte/sec
jLHA 0.06 on jdk1.2 2,203,925byte/sec
(16.32sec)
1,512,481byte/sec
(25.66sec)
1,764,961byte/sec
(38.60sec)
14,253byte/sec
(0.54sec)
1,761,642byte/sec
jLHA 0.06 on jdk1.3 2,054,856byte/sec
(17.50sec)
1,493,140byte/sec
(25.99sec)
1,617,118byte/sec
(42.13sec)
19,205byte/sec
(0.40sec)
1,661,201byte/sec
jLHA 0.06 on jdk1.4 2,446,448byte/sec
(14.70sec)
1,715,679byte/sec
(22.62sec)
1,882,984byte/sec
(36.18sec)
14,442byte/sec
(0.54sec)
1,930,177byte/sec
jLHA 0.06 on ibm1.3 2,942,420byte/sec
(12.22sec)
2,053,474byte/sec
(18.90sec)
2,304,138byte/sec
(29.57sec)
7,399byte/sec
(1.05sec)
2,314,768byte/sec
jLHA 0.06 on msjvm 2,351,281byte/sec
(15.29sec)
1,724,009byte/sec
(22.51sec)
1,811,779byte/sec
(37.60sec)
40,119byte/sec
(0.19sec)
1,890,245byte/sec


解凍 テキスト
35,958,135bytes
動画
38,813,128bytes
英辞郎
68,130,145bytes
XML
6,386bytes
解凍平均
LHA version 2.13 16,509,704byte/sec
(2.18sec)
9,747,879byte/sec
(3.98sec)
16,295,179byte/sec
(4.18sec)
220,826byte/sec
(0.04sec)
13,773,315byte/sec
LHA version 2.55 21,578,334byte/sec
(1.67sec)
10,747,986byte/sec
(3.61sec)
13,735,362byte/sec
(4.96sec)
215,306byte/sec
(0.04sec)
13,910,058byte/sec
LHA version 2.67 20,695,329byte/sec
(1.74sec)
19,092,492byte/sec
(2.03sec)
22,312,879byte/sec
(3.05sec)
220,826byte/sec
(0.04sec)
20,835,580byte/sec
UNLHA32 version 1.86 14,437,539byte/sec
(2.49sec)
8,306,360byte/sec
(4.67sec)
13,699,458byte/sec
(4.97sec)
122,837byte/sec
(0.06sec)
11,714,250byte/sec
jLHA 0.06 on jdk1.2 9,542,017byte/sec
(3.77sec)
7,209,378byte/sec
(5.38sec)
10,676,865byte/sec
(6.38sec)
15,388byte/sec
(0.50sec)
8,911,271byte/sec
jLHA 0.06 on jdk1.3 12,897,466byte/sec
(2.79sec)
7,798,185byte/sec
(4.98sec)
11,246,867byte/sec
(6.06sec)
20,049byte/sec
(0.39sec)
10,057,297byte/sec
jLHA 0.06 on jdk1.4 11,556,527byte/sec
(3.11sec)
7,431,906byte/sec
(5.22sec)
11,308,659byte/sec
(6.02sec)
14,175byte/sec
(0.55sec)
9,587,744byte/sec
jLHA 0.06 on ibm1.3 9,204,222byte/sec
(3.91sec)
6,520,366byte/sec
(5.95sec)
9,022,785byte/sec
(7.55sec)
9,269byte/sec
(0.84sec)
7,832,184byte/sec
jLHA 0.06 on msjvm 14,911,726byte/sec
(2.41sec)
7,743,731byte/sec
(5.01sec)
11,344,247byte/sec
(6.01sec)
32,256byte/sec
(0.24sec)
10,454,524byte/sec


<補足説明>
Back